กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินในการทำงานของลิฟต์รับเสด็จหอประชุกใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและโทรศัพท์ จำนวน ๑๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการแสดงคอนเสิร์ต"First step of cool:Tribute to the Precursor" ของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการขนส่ง"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ครั้งที่ ๑๑ ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วธ.เชิญชมนิทรรศการ “สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ โดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ โล่
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี"ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
เมื่อคนโฆษณา ต้องมนตราหุ่นกระบอกไทย
นิเวศ แววสมณะ คนโฆษณาที่ต้องมนตราหุ่นกระบอก ทั้งชีวิตทุ่มหมดหน้าตักหวังสร้างสรรค์ให้หุ่นกระบอกอยู่คู่คนไทยสืบไป
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)
สวธ.ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ร่าง) แผนแม่บทผ้าไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าเครื่อง LCD PROJECTOR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
สวธ.ร่วมกับสุพรรณบุรี เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางของประเทศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาเช่าชุดเครื่องแต่งกายสำหรับนักดนตรี(วงศิษย์)การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)