กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวที ศูนย์วัฒนธรรม
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน และค่าเรือข้ามฟาก) จำนวน ๑ คัน เพื่อนเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายเวที จำนวน ๙ รายการ
สวธ.ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๑ หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน ๔๕ เล่ม
สวธ.ร่วมกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มเตรียมความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๓-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซักผ้าม่าน เก้าอี้ โซฟา และพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานขอจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
รายงานผลการจัดจ้างทำสูจิบัตรสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รฐสวิส
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕ คันรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดทำโล่เชิดชูเกียรติการแต่งกายแบบไทยย้อยยุค เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)