กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพน้กงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
สวธ.เชิญนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อใส้กรองเครื่องกรองน้ำ eSpring จำนวน ๒ ชิ้นพร้อมท่อนำน้ำ จำนวน ๒ ชิ้น
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ "ศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์"
สัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนิการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับบุคลากรสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาการจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ"ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง" จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม และสติกเกอร์งานทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบหลังอาคารหออัครศิลปิน
วธ.จับมือ บมจ.อสมท รณรงค์ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษา
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม และสติกเกอร์งานทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนกลุ่มฯจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเป็นสมาชิกและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๑ ป้าย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการต่างของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดสงขลาและสตูล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสตูลระหว่างที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)