กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กร:การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะบุคคลในการดำเนินงานเครือข่ายระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องในการจัดงานมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุขโดยเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องกลุ่มนิติการ สำนังานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้อวงจรปิด ระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการหออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวธ.รับรางวัลเลิศรัฐดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ ฯ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
สวธ.ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค ที่หาชมได้ยากจากทั่วประเทศ
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ยลย่านตลาดเก่าชาวหัวตะเข้
สอบราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
จัดซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๑ รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประเภททุนทั่วไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)