กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสักการะจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้าง จ้างขนครุภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรหับจัดทำคูปอง(Gift Voucher) เพื่อการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัต้งาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bdding)
บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กร:การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะบุคคลในการดำเนินงานเครือข่ายระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องในการจัดงานมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุขโดยเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)