กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำเหรียญศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญญาการปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐"ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๑๐ ตัวและเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"ยางนาสารภึ ศรีเชียงใหม่"
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จัดจ้างเช่ารถตู้และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
รายงานสรุปผลการจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒
ลงนามแก้ไขสัญญาจ้างจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมพร้อมกล่องบรรจุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ศููนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานขอจัดซื้อบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพร้อมซองและดวงตราไปรษณียากร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานหออัครศิลปินสืบสานศิลป์เพื่อเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานขอจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการพิจารราจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)