กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและซื้อหนังสือ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ
จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อ DRUM สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ และขออนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะเวลาดำเนินงานนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
รายผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริหารเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๖"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำฉากถ่ายภาพงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหอประชุมเล็ก ศวท. ไปยังห้องทำงานกลุ่มส่งเสริมวิถีวัฒน์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๗ ฉบับของกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) และรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)