กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์โนรา
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรพันธุ์กรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
จ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถตุ้ปรับอากาส พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑ถ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คันและรถบรรทุก ๖ ล้อตู้ทึบ พร้อมพนังานขับรถและพนักงานยกของ จำนวน ๒ คน จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารราและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
รายงานผลการพิจารราและจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รายงานผลการพิจารราและจ้างเขียนบทความพร้อมลงหนังสือพิมพืเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารราและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่านำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ ๒ รายการ
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี"
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงนผลการพิจารณาและจัางซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงนผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฎิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)