สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามระยะที่ 3 (2560-2564)
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2560 - 2563
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2556-2559
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2552-2555
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓