สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ2560
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 งวดที่ 007 ประจำปี 2019
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 งวดที่ 006 ประจำปี 2019
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
ผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2562
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี ๒๕๖๒ จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑
แบบรายงานการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงปี 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2561
แผนการดําเนินการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2562
ผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓