สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 งวดที่ 005 ประจำปี 2019
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของส่วนราชการระดับกรม
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 งวดที่ 004 ประจำปี 2019
บันทึกข้อตกลง การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ มกราคม 2562
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 งวดที่ 003 ประจำปี 2019

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓