สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ2560
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สวธ. ประจำปี ๒๕๖๒
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๓
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 งวดที่ 006 ประจำปี 2020
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นคำขอในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 005 ประจำปี 2020
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓