สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ2560
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๑๑ ประจำปี ๒๐๒๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๑๐ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ..ศ.๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๘ ประจำปี ๒๐๒๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๑
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2564
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๖ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓