สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ2560
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 012 ประจำปี 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวดที่ 011 ประจำปี 2019
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 งวดที่ 010 ประจำปี 2019
ระเบียบก่อหนี้ฯ ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ
ระเบียบโอนงบประมาณฯ ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ
ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
ข้อมูลพื้นฐานและโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มภาคใต้ชายแดน
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 งวดที่ 009 ประจำปี 2019
ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓