สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานเลขานุการกรม
งานเลขานุการกรม

หมวดย่อย
   งานประชาสัมพันธ์
   แผนงานและงบประมาณ2560
   งานสารบรรณ
   งานกฏหมาย
   งานการเงินและการคลัง
   งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
   งานติดตามและประเมินผล
   งานแผนงานและงบประมาณ

แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๒๑
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563
ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๒ ประจำปี ๒๐๒๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
คณะกรรมการกฤษฎีกา – เรื่องเสร็จที่ ๑๑๑๒๒๕๕๙ (การนับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกอทุนส่งเสริมงานวัมนธรรม)
คณะกรรมการกฤษฎีกา – เรื่องเสร็จที่ ๗๐๐๒๕๕๖ (การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ )
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๑ ประจำปี ๒๐๒๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓