สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 งวดที่ 005 ประจำปี 2019
pic สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
pic รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
pic ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
pic ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
pic กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
pic กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
pic แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
pic     ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์