สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐
pic แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
pic สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
pic รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
pic รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
pic รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สวธ. ประจำปี ๒๕๖๒
pic สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๓
pic สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 งวดที่ 006 ประจำปี 2020
pic     ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์