สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานติดตามและประเมินผล
งานติดตามและประเมินผล

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปภาพรวม ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ )
แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
รายงานประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานประจำปี 2559
เอกสารสรุปสาระสำคัญ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564
แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564

หน้า : [1]ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓