กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ให้ตรวจสอบรายชื่อองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการจดแจ้งและให้แจ้งยืนยันความคงอยู่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับจดแจ้ง
ขยายเวลารับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช ๒๕๖๔
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิมพ์สติกเกอร์สำหรับจัดคัดกรองในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-๑๙
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุอุปกรณ์
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ผลการคัดเลือกเบื้องต้นการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป
ผลการคัดเลือกผลงาน "วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid-19"
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงให้แก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)