สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

หมวดย่อย
   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.
ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓