กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> การประเมินส่วนราชการฯ ม.44
การประเมินส่วนราชการฯ ม.44
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมในสภาวะวิกฤต
แผนการจัดการความรูู้ จากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินพื้นบ้าน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบกรอกผลการดำเนินงานรายไตรมาส กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินส่วนราชการฯ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมาตรา 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325