สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> เอกสารอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ
ประกาศเจตจำนงสุจริตการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๕๖๒
ประกาศเจตจำนงสุจริตการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ)
จริยธรรมองค์กร
จรรยาบรรณ สวธ
ประกาศเจตจำนงสุจริตการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
มติคณะรัฐมนตรีเรืองแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
ภาพกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมของศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด ปี 2554
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข้อบังคับ กพ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์ สวธ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
งานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๙
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓