กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 8 เม.ย. 2564

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน"สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔” ขอพรศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทศไทย
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย โดยในประเพณีนี้มีพิธีสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรักเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป
 
     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติขึ้นตามแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงจัดในพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างทางสังคมของผู้เข้าร่วมขอพรศิลปินแห่งชาติ นับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ประกอบด้วย นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ,นายวินัย พันธุรักษ์, นายสิงห์คม บริสุทธิ์ , นางชมัยพร บางคมบาง ,นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา ,นางผ่องศรี วรนุช,นางรัจนา พวงประยงค์ และ นายประยงค์ ชื่นเย็น พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ใหม่) จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี, นายสำเริง แดงแนวน้อย, นายประเมษฐ์ บุณยะชัย, นายปี๊บ คงลายทอง,นางสุดา ชื่นบาน และนางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ
 
     โอกาสนี้ นางรัจนา พวงประยงค์ ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ว่า ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงผู้อาวุโสอยู่เสมอมา โดยการจัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย)ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทิตา ที่ท่านทั้งหลายมีต่อผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ ทำให้ดิฉันรวมทั้งศิลปินแห่งชาติทุกท่านรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ดิฉันในฐานะผู้แทนของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและผู้บริหารงานวัฒนธรรม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป.
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)