กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดพิธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

วันที่ 29 ส.ค. 2563

     (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ณ หอประชุมเล็ก สวธ. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ "สัญจรดี วิถีไทย" และโครงการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม รวมถึงการสร้างวินัยการจราจรโดยเฉพาะ การใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และการประกวดทำคลิปเผยแพร่ "มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ "สัญจรดี วิถีไทย” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และ เอื้ออาทรให้แก่กันบนท้องถนน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ กระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจร มีน้ำใจไมตรี และการไหว้ขอบคุณและขอโทษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
     โดยการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ "สัญจรดี วิถีไทย" แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้
 
     ๑. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
     รางวัลชนะเลิศ ทีม เด็กสร้างภาพ ชื่อผลงาน แง้น แง้น
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม SJ Production ชื่อผลงาน ค่าปรับของพ่อ Daddy driver
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม ลอยฟ้าสตูดิโอ ชื่อผลงาน รักแรกพบ
     และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล
 
     ๒. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
     รางวัลชนะเลิศ ทีม WHO DO ชื่อผลงาน ซื้อชิฟไหมครับ?
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม 100 โล Moment ชื่อผลงาน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม มุมคันนา The Project ชื่อผลงาน สัญจรออนอีสาน
     และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล
 
     สำหรับการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา) โดย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้
 
     ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ หรือเทียบเท่า)
     รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเติมศิริ มีพร ชื่อผลงาน แผลเป็นคำพูด
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาววานุ ชื่อผลงาน อยู่ในนิทรา
     และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
 
     ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     รางวัลชนะเลิศ นางสาวญดาวรรณ พืชพิสุทธิ์ ชื่อผลงาน เคารพเขา
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวสุรัตนา ใจงาม ชื่อผลงาน นางสาวหยาดน้ำตา
     และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
 
     ๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา
     รางวัลชนะเลิศ นายทักษิณ ทุนเกิด ชื่อผลงาน ประทับใจแรกพบ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายพงศ์ระพี จิตตรง ชื่อผลงาน จังหวะสำคัญ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์ ชื่อผลงาน ปาก
     และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
 
     ๔. ระดับประชาชนทั่วไป
     รางวัลชนะเลิศ นางสาวรมณ กมลนาวิน ชื่อผลงาน ช่างทาสีจากพระตะบอง
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายไพรัตน์ ยิ้มวิลัย ชื่อผลงาน ไอซ์พิงก์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพิณพิพัฒน ศรีทวี ชื่อผลงาน ไม่เป็นไร
     และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
 
     ในการนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินกับผู้เข้ารับรางวัลการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" และการเขียนเรื่องสั้น "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” สามารถเข้าดูได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/ หรือ www.facebook.com/twtvdo/
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)