กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ 28 ส.ค. 2563

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๒ ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขาร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สวธ. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
      นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯ ว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในศิลปะแขนงต่างๆ ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดขึ้นนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ต่อไป
 
     ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยจัดแสดงนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๒ ท่าน ประกอบด้วย ๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม) นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม) นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น) ๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา และ ๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด) นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประเภทภาพยนตร์และละคร นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร) และนางอารีย์ จันเกษม (ภาพยนตร์และละคร)
 
     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)