กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ 20 ม.ค. 2563
 

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
     โดยคุณสมบัติของผู้สมัครปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ต้องมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวงการภาษาไทย และในสังคม เป็นต้นแบบที่ดี สร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ไทยถิ่นดีเด่น ต้องมีความชำนาญการใช้ภาษาไทย และมีผลงานการสร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์ภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์ ในส่วนชาวต่างประเทศต้องใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เป็นบุคคลหรือองค์กร ที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นหลักในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา และสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ และคุณสมบัติขาดไม่ได้คือมีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อน
 
     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๒,๑๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘๕๘๓๘ ตามวัน เวลาราชการ (ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศกนี้)
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)