กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน นวดไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิของประชาชนเพื่อรักษา สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

     วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโก ต่อจากรายการ "โขน” ที่ได้ขึ้นทะเบียนรายการแรกเมื่อปลายปี ๒๕๖๑ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนการแพทย์แผนโบราณวันโพธิ์ พร้อมทีมสาธิตการนวดไทย ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการคุณค่าความสำคัญของการนวดไทย วีดิทัศน์นวดไทย กิจกรรมการสาธิตนวดไทย การทำลูกประคบสมุนไพร และการทำยาหม่อง
 
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโบโกตา​ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้พิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ The Intangible Cultural Heritage (ICH) ประจำปี ๒๐๑๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๒.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่นโคลอมเบีย) ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ รายการ"นวดไทย” NUAD THAI ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา และเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ มีองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดมากกว่า ๕๐ องค์กร อาทิ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงภาควิชาชีพ ได้แก่ สภาการแพทย์แผนไทย และยังมีสถาบันการเรียนการสอน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ มีการใช้นวดไทยในการดูแลสุขภาพในครัวเรือนและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ มีหมอนวดพื้นบ้านและเครือข่ายผู้ประกอบการนวดไทย ทั้งประเทศรวมกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน รวมถึงสถานประกอบการเอกชนที่ให้บริการนวดไทยเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
     ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้เตรียมการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนไทยได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจโอกาสที่นวดไทยได้รับการขึ้นบัญชีกับยูเนสโก อาทิ ๑) สร้างความตระหนักรับรู้คุณค่าความสำคัญและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนวดไทยให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ๒) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและสืบสานองค์ความรู้ของชุมชน เรื่อง นวดไทย ๓) การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/กลุ่มบุคคล/ชุมชน/องค์กร ที่มีการส่งเสริมการสืบสานนวดไทย และ ๔) จัดงานมหกรรมนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
 
     นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการนวดไทย ได้แก่ ๑) การจัดทำมาตรฐานการนวดไทย ได้แก่ การพัฒนาด้านองค์ความรู้ การพัฒนาด้านหลักสูตรการนวดไทย การพัฒนาด้านระบบบริการนวดไทย ๒) การประเมิน และรับรองมาตรฐานการนวดไทยในประเทศ (Certification Body) ๓) การสร้างอัตลักษณ์ "นวดไทย” สู่ระดับโลก ได้แก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ หมอไทยแห่งชาติ สาขานวดไทย การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทยและการจัดสร้างรูปหล่อฤาษีดัดตนขนาดใหญ่ (Landmark of Bangkok) และ ๔) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทย อีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)