กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย ( WAMSB World Championship 2020 ) เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 6 พ.ย. 2562

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
     (วันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น๑ กระทรวงวัฒนธรรม) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยดำเนินการตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบาย การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง โดยกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม คือให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง
 
     นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้ ซาบซึ้งในสุนทรียะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศ ดังนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และ มาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
     ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว จะเป็นการยกระดับและต่อยอดการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกในความสามารถและทักษะทางดนตรี และมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
 
     ด้าน นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนี้ ทางสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยหากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว กิจกรรมระดับโลกสำหรับเยาวชนไทยทั้งประเทศคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการจัดการประกวดในปีหน้านี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันหลักๆ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทนั่งบรรเลง และการแข่งขันภาคสนาม โดยจะเริ่มการรับสมัครในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศกนี้
 
     สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ๓ ประเทศ และอยู่ระหว่างการประสานงาน จำนวน ๑๖ ประเทศ
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ www.facebook.com/DCP.cultureและ Line @ วัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)