กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการแสดง คอนเสิร์ต “First step of cool : Tribute to the Precursor” โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW)

วันที่ 18 ส.ค. 2562

     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานและร่วมชมคอนเสิร์ต "First step of cool : Tribute to the Precursor” โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย 

     สำหรับบทเพลงที่วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ได้นำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้แก่ Olympiada : ประพันธ์โดย Samuel R.Hazo Elsa’s Procession To The Cathedral : ประพันธ์โดย Richard Wagner / arr. Frank Erickson Italian Holiday : ประพันธ์โดย Robert Longfield Highlights form Spirited Away : ประพันธ์โดย (HISAISHI Joe / arr. ENDO Yukio El Camino Real : A Latin Fantasy : ประพันธ์โดย (Alfred Reed) อำนวยเพลงโดย อาจารย์ สุรพล ธัญญวิบูลย์ และอาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ 

     วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย จัดตั้งขึ้นจากข้อเสนอของ นายสมเมธ ยุวะสุต กรรมการบริหารประจำประเทศไทยของ World Association of Marching Show Band (WAMSB) ได้จัดทำรายงานและข้อเสนอเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิตในสถานศึกษาเพื่อใช้พัฒนาเยาวชนด้วยการบูรณาการกิจกรรมดนตรีกีฬาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์" เพื่อเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแก่นายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอ้างอิงแนวทางและงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 

     ภายหลังจากการหารือหลายครั้ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ดำเนินการจัดตั้ง "วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย” ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือกับสมาคมดนตรีสากลและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล โดยดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมประชุมและหารือการดำเนินการจัดตั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสนอแผนงานแนวทางการดำเนินงานไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติโครงการ "วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย" ภาษาอังกฤษ "Thai Youth Winds" ชื่อย่อว่า "TYW" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีสากลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีสากลโดยจัดให้มีการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านดนตรีสากลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีที่เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ฝึกซ้อม) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) ให้แก่นักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยและนักดนตรีในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน ๑ ครั้ง และจัดแสดงผลงาน (คอนเสิร์ตประจำปี) จำนวน ๑ ครั้ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากลเป็นผู้หาการสนับสนุนต่างๆ เพิ่มเติม โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

     โอกาสนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ โดย อาจารย์ สุรพล ธัญญวิบูลย์ และอาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ผู้อำนวยเพลงและผู้แทนนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)