กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ เห็นชอบขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมจัดงานมอบรางวัลยกย่อง

วันที่ 9 ก.ค. 2562

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอผลการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๑๐ (๗) ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย
 
     ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ ๑) ตำนานเขาสาปยา ชัยนาท ๒) ตำนานเมืองลพบุรี ลพบุรี
 
     ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ๓) โปงลาง กาฬสินธุ์ ๔) กลองอืด ตาก ๕) รำมอญ ปทุมธานี ๖) รำตร๊ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ๗) ลำแมงตับเต่าไทเลย เลย
 
     ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ได้แก่ ๘) ประเพณีอัฏฐมีบูชา กรุงเทพมหานคร นครปฐม และอุตรดิตถ์ ๙) โจลมะม้วต สุรินทร์ ๑๐) ประเพณีแห่นางดาน นครศรีธรรมราช
 
     ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ ๑๑) ทุเรียนนนท์ นนทบุรี ๑๒) ปลาสลิดบางบ่อ สมุทรปราการ ๑๓) หม้อดินเผาเกาะเกร็ด นนทบุรี
 
     ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ๑๔) งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เพชรบุรี ๑๕) เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน นครราชสีมา ๑๖) ซิ่นหมี่คั่นน้อย ไทหล่ม เพชรบูรณ์
 
     ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ ๑๗) อิ้นกอนฟ้อนแคน นครปฐม และ ๑๘) การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย จันทบุรี
 
     นายวีระ กล่าวต่อว่า การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้สนับสนุนให้จังหวัดสำรวจและจัดเก็บรายการมรดกภูมิปัญญาฯ เป็นฐานข้อมูล พร้อมจัดทำรายการเบื้องต้นของแต่ละจังหวัด และเสนอให้คณะกรรมการฯ ประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด เห็นชอบเป็นบัญชีรายการเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๘ รายการ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ๖ ด้าน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ จำแนกข้อมูล และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ จากนั้น สวธ.ดำเนินการจัดทำประกาศขึ้นบัญชี และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาที่ได้ขึ้นบัญชีให้สาธารณะได้มีส่วนร่วมสืบสานต่อไปปัจจุบันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยขณะนี้มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรับการขึ้นบัญชีแล้วจำนวน ๓๓๖ รายการ รวมปีนี้อีก ๑๘ รายการ รวมเป็น ๓๕๔ รายการ
 
     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรม การเสวนาวิชาการ การสาธิตและการแสดงทางวัฒนธรรมในรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นบัญชี รวมทั้งการมอบรางวัล ให้กับโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และการรับรางวัลของโครงการด้านเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)