กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 สนับสนุนเยาวชนไทยโชว์ศักยภาพดนตรีบนเวทีระดับโลก

วันที่ 29 เม.ย. 2562

          (วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (รมว.วธ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าว การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ และการชิงแชมป์โลก พ.ศ. ๒๕๖๓ (WAMSB World Championship 2020) กล่าวว่า ดนตรี มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา กิจกรรมส่วนใหญ่ล้วนมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง ดนตรีถือเป็นสุนทรียศาสตร์ ที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจคนฟังให้เกิดความสุข สนุกสนาน สงบและผ่อนคลาย จึงมีการพัฒนาสร้างสรรค์ดนตรีควบคู่กับงานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ถือเป็นศิลปะในการสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง ที่ง่ายต่อการสัมผัสและเป็นภาษาสากล แม้ต่างเชื้อชาติหรือต่างภาษา ยังสามารถเข้าถึงอรรถรสของดนตรีได้ ดนตรีจึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนได้อีกด้วย ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะในการเรียนรู้และ ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าในสุนทรียะของศิลปะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
 
     นายวีระ กล่าวต่อว่า ปี 2020 ประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจาก WAMSB (World Association of Marching Show Bands) ซึ่งเป็นองค์การกลางด้านการพัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) เนื่องจากเห็นความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ความพร้อมด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึง ได้ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เตรียมความพร้อมจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทภายในประเทศ จำนวน ๒ รายการ เริ่มด้วย การประกวดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างการเปิด รับสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าจะมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน ๔๐ ทีม ๆ ละ ๔๐ คน รวมเยาวชนนักดนตรีที่เข้าประกวดกว่า ๑,๖๐๐ คน โดยมีกำหนดจัดประกวดประเภทมาร์ชชิ่งอาร์ทและพาเหรด ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และการประกวดประเภทนั่งบรรเลง วันที่ ๑๖–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     ในส่วนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทระดับโลก WAMSB World Championship 2020 จะมีผู้แทนประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้แทนสมาคมดนตรีและ มาร์ชชิ่งอาร์ทสากล WAMSB Thailand เข้าร่วมพิธีส่งมอบเมืองเจ้าภาพ และสังเกตการณ์การจัดการแข่งขัน ในการประกวด WAMSB World Championship 2019 ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองคาลการี ประเทศแคนาดา หลังจากนั้น ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะมีการเปิดรับสมัครทีมตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมการประกวดระดับโลก ปี 2020 ทางเว็บไซต์ www.WAMSB.org และจะมี การจัดการประกวดระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป นายวีระ กล่าวทิ้งท้าย
 
     ทั้งนี้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่สนใจส่งทีมเข้าประกวดระดับประเทศไทย สามารถ ดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ทาง bit.ly/mai2019th และส่งเอกสารตัวจริงมาที่ สมาคมดนตรีและ มาร์ชชิ่งอาร์ทสากล (สำนักงานใหญ่) ๒๔๑ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ (ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้อง ๆ นักเรียน เยาวชนไทย ในการแข่งขันระดับประเทศ และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ในการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ระดับโลก 2020 หรือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ และ www.facebook.com/DCP.culture
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)