กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ. จับมือ ๘ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย และด้านการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ณ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 2 เม.ย. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย กับ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนินิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง (โดยกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
     โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง และประธานกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ รองศาสตรจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนายบรรณสิทธิ์ รักษ์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono ๒๙ ผู้แทนประธานกรรมการบริหารบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และนายชัง โด ลี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมารยาทไทย แนวทางปฏิบัติในสังคม และภาษาไทย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อันดีงามของคนไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างประเทศ โดยมีแนวทางตกลงร่วมกันดังนี้
 
     ๑. ภาคีเครือข่ายจะประสานความร่วมมือในการจัดทำแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใจ ตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าของมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย
 
     ๒. ภาคีเครือข่ายจะสนับสนุนและหามาตรการในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำความรู้ด้านมารยาท แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย ไปปฏิบัติ ในสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกาลเทศะ
 
      ๓. ภาคีเครือข่ายจะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
      ๔. ภาคีเครือข่ายจะร่วมมือกันในการถ่ายทอด และเผยแพร่มารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคม ไทย และภาษาไทย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
     ๕. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับมารยาทไทย แนวปฏิบัติ ในสังคมไทย และภาษาไทย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติ
 
     จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ผู้แทน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการเชิดชูศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย กับ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 
     โดยมีผู้ร่วมลงนามได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล นายชยานันต์ เทพวนินกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด นายพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย ให้เป็นที่รู้จักกับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ช่วยกันหวงแหนรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามสืบต่อไป โดยมีแนวทางตกลงร่วมกันดังนี้
 
      ๑.ภาคีเครือข่ายจะประสานความร่วมมือในการจัดทำแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใจ ตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าของการเชิดชูศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
 
     ๒.ภาคีเครือข่ายจะสนับสนุนและหามาตรการในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำความรู้ด้านศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เหมาะสม เชิดชู ทะนุบำรุงให้สืบต่อไป
 
     ๓.ภาคีเครือข่ายจะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเชิดชูศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
     ๔.ภาคีเครือข่ายจะร่วมมือกันในการถ่ายทอด และเผยแพร่ การเชิดชูศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทยให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
     ๕.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้การเชิดชูศิลปินแห่งชาติ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติ
 
     โอกาสนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสมเกี่ยวกับมารยาทไทย รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตัวทางสังคมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะในด้านต่างๆ ไว้ให้กับลูกหลาน เพื่อเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงสนับสนุนประเพณีไทยที่งดงามสืบไป เพราะการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากทุกฝ่ายและหน่วยงานแต่ละแห่งล้วนมีจุดแข็งของตนเองในแต่ละด้าน ซึ่งจะสามารถผลักดันทำให้การดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จได้ตามเจตนารมณ์ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานในครั้งนี้
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)