กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รับสมัครคัดเลือกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชน (Thai Youth Choir : TYC) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 12 พ.ย. 2561
 

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการขับร้องประสานเสียงสำหรับเยาวชน โดยความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยขึ้น เพื่อให้เยาชนไทยที่สนใจการขับร้องประสานเสียงได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงการขับร้องประสานเสียงอย่างถูกหลักวิธี และใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย
 
          โดยเยาวชนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นเยาวชนไทยหรือเป็นเยาวชนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจน อายุระหว่าง ๑๔ – ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร มีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านดนตรี และด้านศิลปะการแสดง เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงของสถานศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
          โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ชั้น ๓ อาคารช่างเทคนิค ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๓๐๖ – ๔๓๐๘ หรือทาง Facebook : ThaiYouthChoir๒๕๖๑ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)