กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนสู่ความก้าวหน้า และพัฒนาการจากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 19 ก.ย. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนสู่ความก้าวหน้า และพัฒนาการจากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการการกลุ่ม ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ในพื้นที่ ๕๕ จังหวัด เมืองรอง หรือผู้แทน รวมจำนวนประมาณ ๑๒๐ คน ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
 
          วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวว่า กิจกรรมงานวัดมีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี เป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแต่โบราณ สะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอาไว้ในที่เดียว การจัดกิจกรรมงานวัด จึงช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอย่างยั่งยืน ใช้มรดกทางวัฒนธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เกิดแก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมด้วย และนับเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีโอกาสพบปะกับเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป
 
          จากนั้น นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ รายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้มรดก ทางวัฒนธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้กับชุมชน สวธ. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯขึ้น เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ที่ดูแลและรับผิดชอบโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรองฯ นำมาสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วัดสุทธาโภชน์ (ชุมชนหัวตะเข้) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)