กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนลาวเวียง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 16 ก.ค. 2561

          วธ.ขับเคลื่อนเปิดพื้นที่ดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนลาวเวียง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า การแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดี อยู่ดีสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
 
          วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถนำวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต
 
          ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยดำเนินการผ่านตลาดประชารัฐ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้นำมิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาเชื่อมโยงพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบ ของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นอีก ๑ กิจกรรม ที่สอดรับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 
          กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมงานวัดครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นำประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป นายวีระ กล่าว ด้าน นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม อีกทั้งให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงวิถีชีวิตชุมชนลาวเวียง
 
          การแสดงพื้นบ้านลาวเวียง การแสงรำวงย้อนยุค การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าทางการเกษตรและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อติดมือไปเป็นของขวัญของฝากด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)