กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย-นานาชาติ จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วันที่ 25 พ.ค. 2561

          วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย และสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้นานาชาติ (International Literacy Association : ILA) จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย Professor Marcie Craig Post (มาร์ซี่ เครก โพสต์) Executive Director. International Literacy Association , Professor Bernadette Dwyer (เบอร์นาเดท ดะวายเยอร์) Vice President. International Literacy Association , รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน Former President .Thailand Reading Association ร่วมงาน
 
          ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การสัมมนานานาชาติ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง ภาคการศึกษาต่าง ๆ ในการผลักดันให้มีเกิดการอ่านเขียนเรียนรู้ขึ้นในสังคมทุกระดับทั่วโลก เนื่องจากการอ่าน เขียน เรียน รู้ เป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ นับว่าได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และมีผู้ติดตามจาก ๘๔ ประเทศทั่วโลก ที่มีโอกาสร่วมรับรู้รับทราบไปด้วยกัน
 
          ในกรณีของประเทศไทยถือว่า เราเริ่มการอ่านเขียนเรียนรู้ นับได้ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย มาถึงในปัจจุบัน กระผมคิดว่าเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็ง ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยในยุคดิจิทัลนี้ ซึ่งตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งหวังให้สังคมไทยมีพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งและพัฒนาจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand ๔.๐” ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าว
 
          นิทรรศการและโชว์เคสที่เครือข่ายการอ่านนำมาแสดงในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าโรคเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือแม้แต่กลุ่มผู้ต้องขัง เช่น กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำห้องสมุดพร้อมปัญญา และมีโชว์เคสของผู้ต้องขังที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและอบรมความรู้ผ่านการอ่านและการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหอสมุดวิทยาศาสตร์ หรือTK Park ที่นำวีดิทัศน์ Living Library มานำเสนอ เป็นต้น
 
          นอกจากนี้ ในเวทีสัมมนาผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายในประเด็นสำคัญและเป็น Highlight ของการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในยุคดิจิทัล เช่น เรื่อง "Literacy for Open Education” หรือ "Literacy in The Digital Era” ซึ่งล้วนแต่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านเขียนเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลทั้งในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากต่างประเทศทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนรู้โดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกคนที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)