กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม “บ้านแม่น้ำ” “เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 พ.ค. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "บ้านแม่น้ำ” เปิดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครอบ ชุมชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกรที่มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยดำเนินการผ่านตลาดประชารัฐ ทั้ง ๑๐ ประเภท จาก ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้นำมิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป
 
          นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวรายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชนบ้านแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงพื้นเมืองจากศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการสาธิตภูมิปัญญา อาหาร ศิลปะ การละเล่นของเด็กๆ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าทางการเกษตร และอื่นๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ชุมชนบ้านแม่น้ำ และทุกหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
          ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ยังกล่าวต่ออีกว่า เกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมานานหลายพันปี อันมีหลักฐานยืนยันได้จากการขุดพบกลองมโหระทึก ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย โดยเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาและในหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัดละไม โดยประชากรบนเกาะสมุยมีทั้งคนไทยเชื้อสายไทย มลายู และเชื้อสายจีน โดยเฉพาะจีนไหหลำ เนื่องจากเกาะสมุยเป็นจุดพักเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและสำรองน้ำจืดและเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงหาโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ ซึ่งคนจีนมักเลือกพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งเป็นพื้นที่ในการตั้งรกราก ดังจะเห็นได้จากมีการสร้างศาลเจ้าในบริเวณชุมชนริมทะเล มีการผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติอย่างกลมกลืน หล่อหลอมให้เกาะสมุยเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอันงดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่น
 
          สำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานตลาดประชารัฐ ที่เกาะสมุย จะได้สัมผัสกับการแสดงพื้นเมืองจากศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะเป็น ระบำตุมปัง, ปักษาเทวาทักษิณ, ระบำบาติก, ตาลีกีปัส การบรรเลงดนตรีไทย จาก กลุ่ม ศ.ดนตรีเจริญ พร้อมทั้งหาซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาฯ ท้องถิ่นของดีของสมุย สินค้าทางการเกษตร ได้จากงานนี้อีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)