กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดอบรม ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๔ ปั้นกวีรุ่นใหม่พัฒนางานวรรณศิลป์ของไทย

วันที่ 22 ก.พ. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยหออัครศิลปิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๔ ถ่ายทอดประสบการณ์งานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติ สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ พัฒนาคุณภาพงานวรรณกรรมของประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
          เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๔ เป็นโครงการสำคัญ ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ให้แก่ ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจในศิลปะการใช้ภาษาไทย การเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ซึ่งนอกจากเป็นการสืบทอดความรู้จากศิลปินแห่งชาติ เสริมสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมประเภทต่างๆ แล้ว ยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ในด้านการใช้ภาษา ทั้งยังเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในฐานะ "อัครศิลปิน” ในการสืบทอดรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ภาษาไทยและการสร้างสรรค์ภาษาในงานวรรณกรรม
 
          "การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม นักเขียน และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากลไกที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมและวงการวรรณกรรมของไทย ช่วยกันรักษาคุณค่าและความงดงามของภาษาไทย ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ” นายสมเกียรติ กล่าว
 
          ด้าน นางสาวชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๔ มุ่งเน้นการถ่ายทอดผลงาน ความรู้ และประสบการณ์ของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ให้แก่ ผู้ที่สนใจในการใช้ภาษาไทย การประพันธ์นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และสารคดี เพื่อต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านวรรณศิลป์ ของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักเขียนที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถรักษาคุณค่าความงดงามของภาษาไทย นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ และสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต
 
          การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร รวม ๑๔ ท่าน ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายอัศศิริ ธรรมโชติ นายสถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษ์ นายอดุล จันทรศักดิ์ (อัคนี หฤทัย/ธารี) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) นางชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) นายไพวรินทร์ ขาวงาม นายธีรภาพ โลหิตกุล รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) พร้อมใจกันถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ พร้อมให้คำแนะนำ วิพากษ์ผลงานเขียน และพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละประเภท เพื่อนำไปจัดพิมพ์และเผยแพร่ สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
 
          โดยผู้เข้าอบรมในรุ่น ๔ นี้ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้สอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้ที่สนใจงานเขียนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สมาชิกจากสมาคมอนุรักษณ์วรรณศิลป์ จากทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมโครงการ รวม ๗๕ คน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)