กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ ตลาดวัฒนธรรมในวัด ณ จังหวัดแพร่

วันที่ 2 ก.พ. 2561

           กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ ตลาดวัฒนธรรมในวัด อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชน นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัด เขตภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ร่วมงานอย่างอบอุ่น เร็วๆนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในฐานประธานเปิดงานถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ ตลาดวัฒนธรรมในวัด ว่า โครงการตลาดประชารัฐถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งมีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานชองทางวัฒนธรรมมาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โดยนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยง พัฒนา สร้างสรรค์ในรูปแบบของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงานวัดเพิ่มขึ้นในโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เนื่องจากงานวัดเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เป็นกิจกรรมที่สะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายมิติ
 
          จากนั้น นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดให้มีการกิจกรรมงานวัดเพิ่มขึ้นในโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เนื่องจากภายในวัดมีการจัดกิจกรรมที่มีความเป็นมายาวนานหลาย ร้อยปี วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแต่โบราณ ภายในวัดเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศรื่นเริงที่เต็มไปด้วยแสงสีความคึกคักของกิจกรรมต่างๆที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคและสมัย วัดศรีดอนคำ อำลอง จังหวัดแพร่ จึงได้คัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นวัดที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมงานวัด เพราะมีความพร้อมและมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอและตำบลในอำเภอลอง เป็นสถานที่จัดงาน
 
           โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมจากเด็ก เยาวชน ศิลปินล้านนา การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรม จากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล และการฟื้นฟูและส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในงานวัดแบบวิถีชีวิตล้านนา
 
          สำหรับโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานและสามารถ ต่อยอดขยายผลกการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข็มแข็ง และความภาคภูมิในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น สวธ. จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม มีทุนทางวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดไปแล้วจำนวน ๒๐ แห่ง อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าธนบุรีบ้านฉัน ตลิ่งชันบ้านเรา ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรม สู้ ศึก คึกคัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรม อ.เขมราช จ.อุบลราชธานี และ ถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)