กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเป็นสมาชิกและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 ม.ค. 2561
 
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศเชิญชวนองค์กรที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ เนื่องจากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีสถานภาพเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะมีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          กรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และผลักดันวัฒนธรรมไทยให้มีความหลากหลายและกลมกลืน นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะได้รับตำแหน่งกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางวัฒนธรรมของชาติ
 
          เพื่อให้องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีความหลากหลาย และมีผู้แทนองค์กรเครือข่ายที่ครอบคลุมงานวัฒนธรรมในทุกด้าน จึงเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ขอเชิญองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่มเติม
 
          ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจสามารถขอยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของสวธ. ได้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ และรับแบบฟอร์มการขอจดแจ้งฯ ได้ทาง www.culture.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๒๔ และ ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ศกนี้
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)