กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
(ร่าง)รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น"รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม ตอน รามาวตาร"ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 17 ม.ค. 2561
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเที่ยมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.(สำหรับการส่งทางไปรณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๑๑๙,๑๑๒๐
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)