กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวประเพณีบลอยกระทงในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
ขอบเขตของงาน(TOR)การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน ๑ เครื่องพร้อมติดตั้ง
รายละเอียดข้อกำหนดและเงือนไขการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าทางด่วน) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำตามโครงการเปิด ศวท. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการโดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน ๒ ช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศควบคุม ความชื้น หออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน ๒ ช่อ
จัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำวีดิทัศน์สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗๗ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นประชาสัมพันธ์ "การเล่นของเด็กไทย"
สัญญาซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๑ รายการ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)