กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น สำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น สำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯ จำนวน ๑ คันโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนังานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อตัดเก็บข้อมูล(EXTERNAL HARDISK)
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำถ้วยรางวัลประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารราและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิดนักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐" ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี"
แก้ไขสัญญาซื้อขาย วัสดุสำนักงาน ๗๗ รายการ
สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร
สำเนาสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๒ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการและเป็นพาหนะของผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ไปศึกษาดุงาน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒
รายงานขอซื้อเครื่องดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)