กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ 16 ม.ค. 2561
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยสวธ.จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
          ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อพร้อมผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
          เกณฑ์ที่ ๑ คุณสมบัติของปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
                         ๑) มีสัญชาติไทย และมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
                         ๒) มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวงการ ภาษาไทย และในสังคม
                         ๓) เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้ภาษาไทย
                         ๔) เป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย และเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง
                         ๕) มีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 
          เกณฑ์ที่ ๒ คุณสมบัติของผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
                         ชาวไทย
                         ๑) มีสัญชาติไทย และมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
                         ๒) ชำนาญการใช้ภาษาไทย และมีผลงานการสร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์ ภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์
                         ๓) มีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 
                         ชาวต่างประเทศ
                          ๑) เป็นชาวต่างประเทศที่มีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
                          ๒) เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
                          ๓) มีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 
          เกณฑ์ที่ ๓ คุณสมบัติผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
                         ๑) มีสัญชาติไทย และมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
                         ๒) ชำนาญการใช้ภาษาไทยถิ่น และมีผลงานการสร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์ ภาษาไทยถิ่นเป็นที่ประจักษ์
                         ๓) มีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 
          เกณฑ์ที่ ๔ คุณสมบัติผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
                         ๑) เป็นบุคคลหรือองค์กรในหรือนอกประเทศ
                         ๒) มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา และสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
                         ๓) มีคุณธรรมและไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 
          โดยสามารถสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานได้ที่ http://www.culture.go.th  และส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อส่งผลงานได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๒๕๑ - ๔๒๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๒๘ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)