กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดรับสมัครประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ 16 ม.ค. 2561
 
           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติโดยแบ่งการประกวดเป็น ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย ๑.เพลงอีแซว ๒.ขับซอ ๓.หมอลำ และ ๔.เพลงโนรา
 
          โดยคุณสมบัติของวงที่เข้าประกวดประเภททั้ง ๔ ประเภท นักร้อง และนักดนตรี จะต้องเป็นนักเรียนและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน
 
          ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
 
          โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนสถานบันการศึกษาที่สนใจสมัครประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษาฯโดยขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๒๕๑ - ๔๒๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๒๘ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)