กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่ 20 ธ.ค. 2560

          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๒๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัดหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นข้อกฎหมายในทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียว อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 
          นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดี สวธ. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่มุ่งเน้นคุ้มครองให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากสื่อภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน อีกทั้ง ยังเป็นการทบทวนภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายตลอดจนการให้ความร่วมมือและการทำงานอย่างสอดรับกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้
 
          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ อดีตที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” และ ผอ.นุสรา กาญจนกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมาบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
 
          ท้ายนี้ สวธ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” พร้อมนำประสบการณ์จากหลากหลายพื้นที่ใน ๗๖ จังหวัดและส่วนกลาง ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในโอกาสต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)