กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

วันที่ 7 พ.ย. 2560
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
          ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมดนตรีสากลสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนประเภทซิมโฟนีออร์เคสตราขึ้น และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนที่สนใจดนตรีสากล ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางดนตรีสากลอย่างถูกหลักวิธี ใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเยาวชนไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สามารถอ่านโน้ตเพลง และเล่นดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไวโอลิน เชลโล พิคโคโล โอโบ วิโอลา ฟลุต คลาริเน็ต ฮอร์น ทูบา ฮาร์พ ฯลฯ
 
          สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกซ้อมดนตรีจากคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทั้งในระดับชาติ
 
          โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจดนตรีสากลสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๓๐๖-๔๓๐๘ หรือ Facebook : TYO thaiyouthorchestra
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)