กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 4 ต.ค. 2560
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และครอบครัวได้มีพื้นที่มาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนร่วม มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
          หลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ การฝึกอบรมเครื่องกำกับจังหวะ การเต้นลีลาศ การแสดงละครเวที การฝึกอบรมภาพยนตร์ การขับร้องเพลงไทยเดิม การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยสากล การรำแม่บทเล็กและนาฏศิลป์พื้นบ้าน การแสดงโขนสำหรับเด็ก การฝึกอบรมบุคลิกภาพและมารยาทไทย การวาดภาพด้วยสีน้ำ การสร้างสรรค์งานด้วยสีอะครีลิก การสร้างสรรค์งาน "เดพูพาจ” การสร้างสรรค์ศิลปะไทย การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน(สอนโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันท์ ชัชวาลทิพากร) การสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่ม(สอนโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เดชา วรชุน) และการเขียนวรรณกรรม
 
          จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๑๖๒ , ๔๑๖๔ และ ๔๑๖๕ ตามวันเวลาราชการ และส่งใบสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกดถูกใจติดตาม facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และรับใบสมัครผ่านข้อความทาง facebook จากนั้นกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับมาทางอินบ๊อก facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครต่อไป
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)