กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญร่วมงานประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือ

วันที่ 29 ก.ย. 2560
 

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาค รัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็น ประเพณีตามวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรามัญหรือชาวมอญ ชาววัดสุทธาโภชน์ และชาวลาดกระบังที่ แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงร่วมกันรักษาประเพณีอันงดงามนี้ไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่น
 
          กิจกรรมในงาน เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ตักบาตรพระร้อยทางเรือ พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๐ รูป ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาด ขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้น จำนวน ๖๐ ลำ ให้ประชาชนใส่บาตรพระตามแนวคลองลำปลาทิวที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดสุทธาโภชน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาคารเพลด้วย สำรับคาวหวานท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดอายุกว่า ๑๐๐ ปีจากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป มีประเพณีแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน เป็นเรือที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น เรือเพรียว และเรือมาด เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในท้องถิ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มี ส่วนร่วมดำรงรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป
 
          สำหรับวัดสุทธาโภชน์ นับเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีความเป็นวิถีถิ่น วิถีชุมชนของมอญลาดกระบังที่ยึดถือปฏิบัติ สืบต่อกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของกรุงเทพฯ เช่น อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น ผู้ก่อสร้างวัดสุทธาโภชน์ พิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่นกว่า ๑๐๐ ลำ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหา นครเขตลาดกระบัง ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ชุมชนมอญลาดกระบัง และสวนปลาธรรมชาติ ริมคลองลำปลาทิว
 
          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน และแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยรามัญ ร่วมสร้างบรรยากาศสวยงาม เหมาะสมกับพิธีกรรมและประเพณีทาง ศาสนา
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ โทร ๐๘๗-๕๐๙-๖๓๒๐ อาจารย์ประณีต อนงค์ ๐๖๒-๒๓๕-๕๙๙๑ และว่าที่ ร.ต.รามัญ สาระพันธุ์ ๐๘๑-๔๕๒ ๑๖๙๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)