กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.บูรณาการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐”

วันที่ 24 ก.ค. 2560

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม
 
          นายวีระ กล่าวว่า วธ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้ภาษาไทย ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ” รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และกรมศิลปากร (ศก.) มอบรางวัลการประกวดเพชรในเพลง ๒๓ รางวัล
 
          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สวธ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับชาติไทยสืบไป ประกอบด้วยจัดกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ การประกาศผล ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ,จัดเสวนา เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องภาษาไทย และการประยุกต์ใช้ในสังคมสื่อดิจิทัล” และการประกวดท่องแล้วเท่ "ประกวดท่องทำนองเสนาะ” ในโครงการ "เติมเต็มรักในความเป็นไทย” โดยพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติทางด้านภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
 
          ๑.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ
 
          ๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๑๕ ราย ประกอบด้วย นักวิชาการ นักเขียน ศิลปินและพิธีกร ๑๑ คน และชาวต่างชาติ ๔ คน ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร) /รองสาสตราจารย์จิตต์นิภา ภักดีชุมพล ศรีไสย์ /นายชมพร เพชรอนันต์กุล / นายนิพล รัตนพันธ์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ / นางสาวประวีณมัย บ่ายคล้อย /นางปราศรัย รัชไชยบุญ /นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน /นางมุทิตา อิทธิผล /นางสาวละเอียด สดคมขำ /นางสาวอริสรา กำธรเจริญ และ ชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr. Shigeki Kobayashi) /นายปีเตอร์ มิเชนเนอร์ (Mr. Peter Michener) /นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Mr. Peter Haymond) และ นางวีเบคเก้ ลีแซนด์ แลร์วอก (Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag)
 
          ๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๘ ราย ได้แก่ นายคฑาวุธ ทองไทย /นายเฉลิมพล มาลาคำ /นายธราธิป ส่งเสริม /นางสาวลำดวน สุวรรณภูคำ /นางสาวลำใย พานิชย์ /นายวิเชียร เกื้อมา / พระครูวิบูลกิตติรักษ์ (สายัณห์ ปาลี) และพระนคร ปัญญาวชิโร (ปรังฤทธิ์)
          ๔.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๑๐ ราย ได้แก่ นายดิเรก อินจันทร์ /นายตอฮีรน หะยีเลาะแม /นางประกอบ ลาภเกษร /นายประพัฒน์ แสงวณิช /นายสมคิด จูมทอง ประเภทองค์กร ได้แก่ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ /มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ /มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ และ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
          ซึ่งจะมีพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติทางด้านภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ศกนี้ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่ายผู้รักภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย "เติมเต็มรักในความเป็นไทย" ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องภาษาไทยและการประยุกต์ใช้ในสังคมสื่อดิจิทัล” โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ นายนพพร เพริศแพร้ว และคุณเขมนิจ จามิกรณ์ ดำเนินรายการโดย ดร.เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ การประกวดท่องแล้วเท่ "ทำนองเสนาะ” รอบตัดสิน พร้อมการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวด นอกจากนี้ยังมีการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยเครือข่ายผู้รักภาษาไทย การแสดงโอ้ เอ้วิหารราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการแสดง ภาษาพาโชว์ โดย นพพร เพริศแพร้ว
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)