กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ประกวดขับซอล้านนา มุ่งปลุกฝังเด็ก เยาวชนเป็น พลังหลักในการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ยั่งยืน

วันที่ 4 ก.ค. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายสมาคมศิลปินขับซอล้านนา ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดขับซอล้านนา ครั้งที่ ๒ ปลูกฝังเยาวชนแสดงพลังอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคเหนือให้ยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับสมาคมศิลปินขับซอล้านนา ที่ได้ร่วมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสืบทอด ต่อยอด ศิลปะการแสดงขับซอพื้นบ้านล้านนาอย่างจริงจัง จนกระทั่งขยายผลเข้าไปในสถานศึกษาจำนวนถึง ๔๗ กลุ่ม และให้ความรู้แก่บุคคล เยาวชนทั่วไปในศูนย์การเรียนรู้ ถึง ๓๑ แห่ง ทำให้มีการสืบทอดสร้างทายาทศิลปินขับซอ ในการสืบสานต่อไป มิให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้สูญหาย และกล่าวชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลให้พยายามฝึกฝนต่อไป พร้อมตั้งความหวังให้เครือข่ายศิลปินขับซอทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ทั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือ ให้มั่นคง สืบไป
 
          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับคณะที่ชนะเลิศและที่เข้าประกวด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับซอล้านนา ซึ่งคณะที่ได้รับรางวัลจากการประกวดใน ๒ ประเภท ประกอบด้วย
 
          ประเภทซอปี่ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คณะครูปุยฝ้าย รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คณะลูกน้ำลี้ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คณะลูกศิษย์จันตา รางวัลชมเชย คณะลูกน้ำแต๋ง และ คณะสายทองพัฒนา
 
          ประเภทซอปิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คณะแสงไทย รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คณะเทพนารี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คณะแดงหน้อยบ่อเตา รางวัลชมเชย คณะศิษย์แม่ลำดวน เมืองแป้ และ คณะสามปอยเอี้ยงผึ้ง
 
          โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ที่ได้หล่อหลอมเอาวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะการแต่งกายชุดพื้นเมือง วิถีชีวิต หัตถกรรมของช่างฝีมือ ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของล้านนาด้านการขับซอ การจัดตั้งสมาคมศิลปินขับซอล้านนาถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์เผยแพร่การขับซอมิให้สูญหาย
 
          ส่วน นางสาวบัวชุม อินถา นายกสมาคมศิลปินขับซอล้านนา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมศิลปินขับซอล้านนา จัดโครงการสืบสานขับซอล้านนา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านขับซอ และดนตรีประกอบซอ โดยได้มีการรวมศิลปินพื้นบ้าน ขับซอ ช่างปี่ ช่างปิน ของภาคเหนือ ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สืบไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย
 
          ๑.กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก แพร่ น่าน และพะเยา โดยมีกลุ่มการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา จำนวน ๔๗ กลุ่ม
 
          ๒.กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าร่วม Road Map เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เน้นถ่ายทอดความรู้ตามอัธยาศัย จำนวน ๓๑ แห่ง ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับซอและดนตรีประกอบซอ และได้ร่วมส่งคณะขับซอของกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการประกวดขับซอล้านนา
 
๓.กิจกรรมการประกวดแข่งขันขับซอล้านนา โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทซอปี่ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก ได้มีผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน ๑๖ คณะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ คณะ ได้แก่ คณะลูกน้ำลี้ คณะลูกศิษย์จันตา คณะสายทองพัฒนา คณะลูกน้ำแต๋ง คณะครูปุยฝ้าย และประเภทซอปินประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา ได้มีผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน ๙ คณะ ซึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ คณะ ได้แก่ คณะศิษย์แม่ลำดวน คณะแดงหน้อยบ่อเตา คณะเทพนารี คณะแสงไทย คณะสามปอยเอี้ยงผึ้ง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)