กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัยชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ

วันที่ 3 ก.ค. 2560

           กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ” อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุทัย โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงอย่างสร้างสรรค์ และ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่สร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมมีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ การจัดถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ” จังหวัดสุโขทัย เป็นการเสริมพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของจังหวัดสุโขทัย มาร่วมสร้างสรรค์ให้ถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ” เกิดความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกระดับในสังคม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยี่ยมเยียน
 
          ด้านนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ นายอำเภอกงไกรลาศ กล่าวว่า การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ” ไม่ใช่แค่ตลาดนัดที่มีแต่การขายของ ขายอาหาร แต่เป็นพื้นที่กิจกรรมที่ทุกเพศ ทุกวัยจะได้มาอยู่ร่วมกัน แม้จะเพียงช่วงเวลาเล็กน้อย โดยกำหนดในวันศุกร์แรกของเดือนๆ ละครั้ง การสร้างบรรยากาศภายในถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ จะจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตการทำขนมและการทำอาหาร การสาธิตการละเล่น และประเพณีพื้นบ้านในอดีต การแสดงดนตรีมินิคอมโบ้ และการรำวงย้อนยุค ที่สำคัญได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ โดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นแรงหนุนในการดำเนินงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้แก่ชุมชน และด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งที่สามารถจะเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม เช่น วัดกงไกรลาศ ศูนย์สายใยชุมชนตำบลป่าแฝก เป็นต้น การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิต คนกงไกรลาศ โดยมีเป้าหมาย เพื่อบูรณาการงานวัฒนธรรมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนบ้านกง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนราษฎร์อุทิศ ในการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตามนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ "ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ” จัดทุกวันศุกร์แรกของสัปดาห์
         
          โดยมีการจัด-กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการสุโขทัยใต้ร่มพระบารมี นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำเสนอภาพเก่าเล่าความหลัง การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงมังคละ การแสดงต่างๆ ของเยาวชน และการแสดงดนตรีมินิคอมโบ้ และการรำวงย้อนยุค โครงการถนนสายวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีถนนสายวัฒนธรรมทั้งหมด ๒๗ แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด ๑๐ แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.กระบี่ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และถนนสายวัฒนธรรม"ถนนสั้น ตำนานยาว” อ.เมือง จ.อุทัยธานี และถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด โดยถนนสายวัฒนธรรมริมยม ๒๔๓๗ เทศบาลตำบลกงไกร จ.สุโขทัย นี้เป็นเส้นที่ ๑๑ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)