กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม “มรดกวัฒนธรรมคลองแดน”

วันที่ 26 มิ.ย. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดโครงการ ถนนสายวัฒนธรรม "มรดกวัฒนธรรมคลองแดน” อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
          วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า ชุมชนคลองแดนได้ดำเนินการตามนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม "มรดกวัฒนธรรมคลองแดน” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงของชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 
          โดยสามารถนำประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน รวมถึงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒนาและส่งเสริมขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลอดจนสินค้าทางการเกษตร และอื่น ๆ และการแสดงทางวัฒนธรรม ของเด็กและเยาวชน
 
          โครงการถนนสายวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีถนนสายวัฒนธรรมทั้งหมด ๒๗ แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด ๙ แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า - กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.กระบี่ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และถนนสายวัฒนธรรม"ถนนสั้น ตำนานยาว” อ.เมือง จ.อุทัยธานี และถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด ที่เหลืออีก ๑ เส้นทาง คือ ถนนสายวัฒนธรรมริมยม ๒๔๓๗ เทศบาลตำบลกงไกร จ.สุโขทัย มีกำหนดเปิดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศกนี้
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)