กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม“ถนนสั้น ตำนานยาว” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 27 พ.ค. 2560

           กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้คนในชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านวัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรม " ถนนสั้น ตำนานยาว” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายวัฒนธรรม การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม "ถนนสั้น ตำนานยาว” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงของจังหวัด และชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำประวัติศาสตร์ของชุมชน มาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน รวมถึงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒนาและส่งเสริมขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
 
          ด้าน นายสุวิทย์ กอบกัยกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่า เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการตามรอยรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลอดจนสินค้าทางการเกษตร และอื่น ๆ การแสดงทางวัฒนธรรม ของเด็กและเยาวชน ชุมชน ได้แก่ การแสดงลิเกเด็ก จาก สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย คณะกลองยาวบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และการแสดงลิเก จากชมรมลิเกจังหวัดอุทัยธานี
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีถนนสายวัฒนธรรมทั้งหมด ๒๗ แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด ๕ แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.กระบี่ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา และถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่เหลืออีก ๕ เส้นทางจะดำเนินการเปิดในลำดับถัดไป ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมริมยม ๒๔๓๗ เทศบาลตำบลกงไกร จ.สุโขทัย ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรมประแส สร้างสุข ต.ปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จ.ระยอง ถนนสายวัฒนธรรมริมคลองบางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด และ ถนนสายวัฒนธรรมคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)