กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.นำผลงานศิลปะ กว่า ๑๐๐ ชิ้น แสดงนิทรรศการ “๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก...บนทางศิลป์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 19 พ.ค. 2560

          ผลงานศิลปะกว่า ๑๐๐ ชิ้น ที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะ ผ่านการบ่มเพาะจนเกิดงานศิลปะอันทรงคุณค่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำมาแสดงในนิทรรศการ"๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก...บนทางศิลป์” ให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้ชม ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
          วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุน การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจที่สำคัญภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการจัดงานนิทรรศการ "๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก...บนทางศิลป์” เพื่อเผยแพร่ผลงานชั้นเยี่ยมอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและ ครุศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสมมาจัดแสดง นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงาน และภูมิปัญญาทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและครุศิลปะ ผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน ๗๕ ท่านแล้ว ผลงานที่นำมาจัดแสดงกว่า ๑๐๐ ชิ้นนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจ รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างและเป็นสื่อการเรียนที่ดียิ่งแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานศิลปะได้ศึกษา เนื่องจากแต่ละผลงานล้วนเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากองค์ความรู้ในห้องเรียนศิลปะ และหาไม่ได้ในตำราวิชาการศิลปะปัจจุบัน
 
          จากนั้น นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ รวม ๗ ปี ๗ รุ่น ซึ่งทุกรุ่นได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประจำทุกปี นับเป็นโอกาสอันดีในการเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างประสบการณ์ การทำงานด้านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่เยาวชน และสังคมในวงกว้างต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดนิทรรศการครั้งนี้คือเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอด องค์ความรู้ ผลงานและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและเครือข่ายครุศิลปะผู้มีผลงานดีเด่น ทั้ง ๗ รุ่น ผ่านผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม ให้ปรากฏสู่สายตานักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานด้านศิลปะ และยังเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางบนเส้นทางศิลป์ที่ร้อยเรียงเรื่องราวความงามของศิลปะ เล่าขานความทรงจำความประทับใจ ผ่านนิทรรศการผลงานศิลปะที่มีคุณค่า สำหรับผลงานของศิลปินแห่งชาติที่นำมาจัดแสดง อาทิ สีอะคริลิคบนผ้าใบ ดร.กมล ทัศนาญชลี ,สีน้ำมันบนผ้าใบ ดร.ถวัลย์ ดัชนี, หลังอาหาร ภาพสีน้ำมัน นายทวี รัชนีกร, ความงอกงามของสังคมแห่งธรรม ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ,พระพุทธเจ้า ณ แดนทิพย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , สดุดีมหาราชัน แห่งวันดินโลก นายช่วง มูลพินิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานของครูครุศิลปะ ทั้ง ๗ รุ่นมาจัดแสดง อาทิ สัญญะแห่งแผ่นดิน นายสมพร แต้มประสิทธิ์ Memoies in America 2012 นายวิระพงษ์ ภาดรศักดิ์, สัญลักษณ์แห่งความสง่างาม นายสุวรรณ ละม่อม, โลกว้าง จิตกว้างกว่า นายรุ่งวิทย์ ลัคนทิน ชะตา นายชัชวาล์
สหัสสพาศน์ เป็นต้น
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในงานด้านศิลปะ เข้าชมนิทรรศการ "๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก...บนทางศิลป์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๑ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันอังคาร –วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)