กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน ต้อนรับปีใหม่ไทย – ลาว

วันที่ 11 เม.ย. 2560

          (๑๐ เมษายน ๖๐) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเลย จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน ริมแม่น้ำเหือง ฮุ่งเฮืองต้อนรับปีใหม่ (อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ณ ลานเอนกประสงค์ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย–ลาว บ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 
          นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิดงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน ริมแม่น้ำเหือง ฮุ่งเฮืองต้อนรับปีใหม่” กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย สร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
 
          ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และยังเป็นประเพณีที่เป็นมรดกร่วมของประเทศในอาเซียน คำว่า "สงกรานต์” เป็นคำสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึง การเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือ การเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย
 
          การจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน ในครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตอบสนองยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ดำเนินงานโครงการฯ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณเจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และส่วนราชการเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ให้รุ่งเรืองสถาพร และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน แสดงออกถึงความร่วมมือกันในมิติวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป นางฉวีรัตน์ กล่าว
 
          ด้าน นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย อำเภอนาแห้ว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน ริมแม่น้ำเหือง ฮุ่งเฮืองต้อนรับปีใหม่ (อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน สมาชิกประชาคมอาเซียน และเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา และเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงสนองยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเลย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
          ซึ่งการจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย ประเพณีสงกรานต์ไทย – ลาว ณ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าองค์แสน ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา กิจกรรมไหว้พระ ๒ แผ่นดิน
 
          กิจกรรมสงกรานต์อาเซียน ลาว-ไทย ครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่แผยแพร่วัฒนธรรม การแสดงท้องถิ่นของตำบลต่างๆ ชมการแสดงและร่วมแห่ต้นดอกไม้พร้อมกัน ชมการสาธิต ชิมอาหารพื้นบ้านจากทุกตำบล เลือกซื้อของดีสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT /OTOP ลุ้นสาวงามผู้เข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม ของอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การแสดงหมอลำไทเลย และการแสดงหมอลำจากวงไทราชภัฏ บันเทิงศิลป์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)