กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 4 เม.ย. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมดีๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้น้องๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมอบรมกับกิจกรรม โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และครอบครัวได้มีพื้นที่มาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอยางครบวงจรต่อไป
 
          ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีเด็กๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆแล้ว จำนวน ๑๐๒ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย -การวาดภาพด้วยสีน้ำ -การสร้างสรรค์งาน "เดคูพาจ” - การสร้างสรรค์ศิลปะไทย -การบรรเลงซอด้วง -การขับร้องเพลงไทยสากล -การแสดงละครร้อง ละครรำ - การแสดงละครเวที -การแสดงภาพยนตร์ -การขับร้องเพลงไทยเดิม ๕ ครั้ง -การระบายสีอะครีลิค - การบรรเลงอังกะลุง -การขับร้องเพลงลูกทุ่ง -การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน -การสร้างสรรค์งานหนังนิ่ม - การขับร้องเพลงพื้นบ้าน และการวาดภาพการ์ตูนคุณธรรม
 
          ทั้งนี้ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ยังมี ๒ กิจกรรม ที่กำลังจัดอบรม ประกอบด้วย ๑.กิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน (การถ่ายภาพเคลื่อนไหว) ๒.การฝึกอบรมการวาดการ์ตูนคุณธรรมตามพระราชดำรัสของในหลวง ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐
 
          ติดตามกิจกรรมการอบรมในครั้งต่อไปสอบถามได้ที่ กลุ่มเสริมสร้าง-สุนทรียะทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒ ๔๑๖๓ ๔๑๖๔ และ ๔๑๖๘ ตามวัน เวลา ราชการ หรือ สมัครเป็นสมาชิกในเฟสบุ๊คของเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม facebook.com/Thaiculturecenter โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)